REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

www.slub-marzen.pl

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Sklep www.slub-marzen.pl działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 2. Regulamin określa warunki zawierania i rozwiązywania Umów Sprzedaży Produktu oraz tryb postępowania reklamacyjnego, a także rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez sklep www.slub-marzen.pl, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 3. Każdy Usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Elektronicznych Sklepu www.slub-marzen.pl zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy:
  1. ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r.,
  2. ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r.,
  3. ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich z dnia 23 września 2016 r.,
  4. ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

§ 2

DEFINICJE ZAWARTE W REGULAMINIE

 1. ZAMÓWIENIA – zamówienia można dokonywać na stronie internetowej www.slub-marzen.pl.
 2. KLIENT – Usługobiorca, który zamierza zawrzeć lub zawarł Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.
 3. KONSUMENT – osoba fizyczna, która dokonuje z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązane bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 4. PRZEDSIĘBIORCA - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.
 5. PRODUKT – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 6. REGULAMIN - niniejszy regulamin Sklepu.
 7. SKLEP - Sklep internetowy Usługodawcy działający pod adresem:
   www.slub-marze.pl
 8. SPRZEDAWCAUSŁUGODAWCA – Michał Szura Nec Plus Ultra 38-331 Szalowa 297, NIP: 7382135167. REGON: 383920146
 9. UMOWA SPRZEDAŻY – Umowa Sprzedaży Produktu zawarta między Klientem, a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu.
 10. ZAMÓWIENIE - oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.
 11. CENA – wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą Klient jest obowiązany zapłacić Sprzedawcy za Produkt.

§ 3

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRODUKTÓW ORAZ ICH ZAMAWIANIA

 1. Sklep www.slub-marzen.pl prowadzi sprzedaż Produktów za pośrednictwem sieci Internet.
 2. Produkty oferowane w Sklepie są nowe, zgodne z umową i zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 3. Informacje znajdujące się na stronach internetowych Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa. Klient, składając Zamówienie, składa ofertę kupna określonego Produktu na warunkach podanych w jego opisie.
 4. Cena Produktu uwidoczniona na stronie internetowej Sklepu podana jest w złotych polskich (PLN) i zawiera wszystkie składniki. Cena nie zawiera kosztów dostawy.
 5. Zamówienia można składać poprzez witrynę internetową za pomocą za pomocą strony internetowej: www.slub-marzen.pl
 6. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie przez Klienta jest zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie składania Zamówienia.

§ 4

ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY

 1. Do zawarcia Umowy Sprzedaży, niezbędne jest wcześniejsze złożenie przez Klienta Zamówienia udostępnionym przez Sprzedawcę sposobem, zgodnie z § 3 pkt 5 oraz 6 Regulaminu.
 2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie.
 3. Potwierdzenie przyjęcia Zamówienia, o którym mowa w pkt 2 niniejszego paragrafu powoduje związanie Klienta jego Zamówieniem. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia następuje poprzez przesłanie wiadomości e-mail.
 4. Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w pkt 4 niniejszego paragrafu, zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.
 5. Każda Umowa Sprzedaży będzie potwierdzana dowodem zakupu, który będzie dołączany do Produktu.

§ 5

SPOSOBY PŁATNOŚCI

 1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:
  1. płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy,
  2. płatność za pośrednictwem elektronicznego systemu płatności ”Przelewy24”.
  3. Płatność gotówką - po wybraniu opcji "odbiór osobisty" klient może za towar zapłacić gotówką przy odbiorze w naszej siedzibie.
 2. W przypadku płatności przelewem tradycyjnym, wpłaty ( wartość zamówienia + koszty dostawy)  należy dokonać na rachunek bankowy numer:
   46 1240 1561 1111 0011 2244 5450. (Bank Pekao S.A.) dane firmy: Michał Szura Nec Plus Ultra 38-331 Szalowa 297. W tytule przelewu należy wpisać „Zamówienie nr …”.
 3. W przypadku płatności za pośrednictwem elektronicznego systemu płatności „Przelewy24” Klient dokonuje zapłaty przed rozpoczęciem realizacji Zamówienia. Elektroniczny system płatności umożliwia dokonanie płatności za pomocą karty kredytowej lub szybkiego przelewu z wybranych polskich banków.

§ 6

KOSZT, TERMIN I SPOSOBY DOSTAWY PRODUKTU.

 1. Koszty dostawy Produktu, które pokrywa Klient, są ustalane w trakcie procesu składania Zamówienia. Koszty przesyłek podane są podczas składania zamówienia (po przejściu do koszyka produktów). Wszystkie paczki, jakie wysyłamy są starannie pakowane, w sposób gwarantujący bezpieczeństwo towaru podczas transportu.
 2. Realizacja zamówienia następuje od poniedziałku do piątku. Zamówienia realizowane są według kolejności napływania. Soboty, niedziele oraz dni ustawowo wolne od pracy nie są dniami roboczymi - nie są uwzględniane.
  O wszystkich planowanych przerwach w pracy informujemy na naszej stronie internetowej.
  Zamówienia złożone w dni wolne od pracy traktowane są jak złożone w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu złożenia zamówienia
 3. Realizujemy przesyłki na obszarze Polski za pośrednictwem Poczty Polskiej, pacz komatu impost  lub firmy kurierskiej
 4. Sprzedający (pracownik sklepu) zobowiązuje się w ciągu 48 godzin od otrzymania zamówienia potwierdzić zamówienie u Kupującego drogą internetową lub telefoniczną. Czas ten może zostać wydłużony w przypadku, gdy wypada on w dni uznane za wolne od pracy (niedziele i święta).
  Zmiany statusu zamówienia są widoczne po zalogowaniu się do panelu klienta. Klient zostanie poinformowany mailowo o dacie i adresie wysyłki zamówionych towarów.
 5. Termin realizacji zamówień personalizowanych wynosi do 12 dni roboczych w większości zamówień termin realizacji wynosi 4-7 dni roboczych. Zmiany terminów realizacji dla konkretnego produktu określone będą bezpośrednio na karcie produktu.
  Termin realizacji jest liczony od momentu ustalenia wszystkich szczegółów z Klientem. Termin realizacji nie obejmuje czasu dostawy.
 6. Zaproszenia oraz cała papeteria ślubna mogą być sygnowane w formie nadrukowanego niewielkiego napis "Ślub-Marzeń" lub "www.slub-marzen.pl" w miejscu nie ingerującym w treść zaproszenia i nie zaburzającym jego kompozycji.
 7. Zakupione w Sklepie Produkty są wysyłane wyłącznie na terenie Polski za pośrednictwem Poczty Polskiej, Paczkomatu lub firmy kurierskiej.

§ 7

REKLAMACJA PRODUKTU

 1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego Konsumentem z tytułu braku zgodności Produktu z umową są określone w ustawie o prawach konsumenta z dnia z dnia 30 maja 2014 r.,
 2. W przypadku niezgodności towaru ze składanym zamówieniem, towar reklamowany wraz z informacją pisemną określającą niezgodności oraz oczekiwania dotyczące sposobu realizacji naszych zobowiązań, należy odesłać Kurierem lub Pocztą Polską Priorytetem BEZ POBRANIA na adres sklepu: Michał Szura Nec Plus Ultra , 38-331  Szalowa 297
  W przypadku stwierdzenia błędnej wysyłki, lub  wad nadruku na zaproszeniach ślubnych czy też  innej papeterii, prosimy odesłać towar kurierem lub  drogą pocztową (paczka priorytetowa) na adres siedziby firmy reklamowany towar wraz z paragonem bądź fakturą. Przesyłkę prosimy starannie zapakować. Firma Michał Szura Nec Plus Ultra nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem. Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w terminie 14 dni od daty otrzymania przesyłki. W przypadku uzasadnionej reklamacji, produkty zostaną nieodpłatnie poprawione,  uzupełnione i nieodpłatnie wysłany do klienta.
 3. Koszty związane z odesłaniem produktów podlegających reklamacji firma Michal Szura Nec Plus Ultra zwróci natychmiast po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji.
 4. Jeśli nie będziemy mieli możliwości uzupełnienia wadliwych produktów, zwrócimy na konto zamawiającego kwotę równą wartości produktów i poniesionych kosztów przesyłki zwrotnej. Przypominamy, iż żadne przesyłki za pobraniem nie będą przyjmowane.
 5. Różnice wynikające z indywidualnych ustawień komputera , tabletu, telefonu Klienta dotyczące na przykład koloru, czy proporcji nie mogą być podstawą reklamacji zakupionego towaru. W przypadku wydruku nie podlegają reklamacji nieznaczne odchylenia od wzorca kolorystycznego.
 6. Po akceptacji oraz zatwierdzeniu składu tekstu na zaproszeniach ślubnych i innej papeterii j nie uwzględniamy reklamacji związanych z błędami i wadami tekstu. Firma Michał Szura Nec Plus Ultra nie ocenia poprawności przekazanych do druku tekstów i nie wyszukuje w nich ewentualnych błędów.
 7. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu będą rozpatrywane na podstawie protokołu reklamacyjnego spisanego w obecności doręczyciela zawierającego podpis pracownika dostarczającej przesyłkę. Brak protokołu znacznie utrudnia nam dochodzenie roszczeń z tego tytułu w stosunku do przewoźnika. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki Kupujący powinien zgłosić ten fakt dostawcy i niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedającym.
 8. Zwroty i reklamacje powinny być adresowane na adres podany w danych kontaktowych sklepu.

§ 8

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Z zastrzeżeniem pkt 10 niniejszego paragrafu, Klient będący jednocześnie Konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie w terminie 14 dni.
 2. W razie odstąpienia od umowy, Umowa Sprzedaży jest uważana za niezawartą, a Konsument ma obowiązek zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem.
 3. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży należy dokonać zwrotu Produktu na adres: Michał Szura Nec Plus Ultra 38-331 Szalowa 297
 4. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu, chyba że Sprzedawca nie poinformował Konsumenta lub podmiotu, o którym mowa w § 10 o sposobie i terminie wykonania prawa odstąpienia od umowy oraz nie udostępnił mu wzoru formularza odstąpienia od umowy. W celu stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktów Konsument powinien obchodzić się z Produktami i sprawdzać je tylko w taki sam sposób, w jaki mógłby to zrobić w sklepie stacjonarnym.
 5. Z zastrzeżeniem pkt 6 oraz 8 niniejszego paragrafu, Sprzedawca dokona zwrotu wartości Produktu wraz z kosztami jego dostawy przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Z zastrzeżeniem pkt 7 niniejszego paragrafu, zwrot nastąpi niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 14 dni od momentu otrzymania przez Sprzedawcę oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży.
 6. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu mu, poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 7. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od Konsumenta może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 8. Konsument odstępujący od Umowy Sprzedaży, zgodnie z pkt 1 niniejszego paragrafu, ponosi jedynie koszty odesłania Produktu do Sprzedawcy.
 9. Termin czternastodniowy, w którym Konsument może odstąpić od umowy, liczy się dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Produkt będąc zobowiązanym do przeniesienia jego własności - od dnia, w którym Konsument (lub wskazana przez niego osoba trzecia inna niż przewoźnik) objął Produkt w posiadanie.
 10. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w wypadku Umowy Sprzedaży m.in., w której przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
 11. Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży przysługuje zarówno Sprzedawcy, jak i Klientowi, w przypadku niewykonania przez drugą stronę umowy swojego zobowiązania w terminie ściśle określonym.

§ 9

RODZAJ I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 1. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Sklepu korzystanie z Usługi Elektronicznej jaką jest zawieranie Umów Sprzedaży Produktu.
 2. Świadczenie Usługi Elektronicznej na rzecz Usługobiorców w Sklepie odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie.
 3. Usługodawca ma prawo do zamieszczania na stronie internetowej Sklepu treści reklamowych. Treści te, stanowią integralną część Sklepu i prezentowanych w nim materiałów.

§ 10

WARUNKI ŚWIADCZENIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 1. Świadczenie Usługi Elektronicznej określonej w § 9 pkt 1 Regulaminu przez Usługodawcę jest nieodpłatne.
 2. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia Zamówienia w Sklepie zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia albo zaprzestania jego składania przez Usługobiorcę.
 3. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:
  1. komputer (lub urządzenie mobilne) z dostępem do Internetu,
  2. dostęp do poczty elektronicznej,
  3. przeglądarka internetowa,
  4. włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.
 4. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
 5. Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
 6. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

§ 11

REKLAMACJE ZWIĄZANE ZE ŚWIADCZENIEM USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usługi Elektronicznej za pośrednictwem Sklepu Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy dostępny na stronie internetowej: www.slub-marzen.pl
 2. W powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.
 3. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od momentu zgłoszenia.
 4. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób

§ 12

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wszystkie projekty prezentowane w sklepie internetowym (www.slub-marzen.pl) firmy Michał Szura Nec Plus Ultra  podlegają prawu autorskiemu i nie mogą być kopiowane, wykorzystywane oraz rozpowszechniane w jakiejkolwiek formie bez pisemnej zgody autorów i osób posiadających do nich prawa.
  Również żadna część serwisu nie może być kopiowana i rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób, bez pisemnej zgody jej autora
 2. Umowy zawierane poprzez Sklep zawierane są zgodnie z prawem polskim.
 3. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.
 4. Wszelkie spory wynikłe z Umów Sprzedaży między Sklepem, a Konsumentami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu, z uwzględnieniem ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.
 5. Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Zgodnie z tą ustawą Kupujący wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie tych danych dla celów marketingowych i ewidencyjnych, na potrzeby Sprzedającego. Kupującemu przysługuje prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania.
 6. W niektórych sytuacjach Administrator ma prawo przekazywać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, jeśli będzie to niezbędne do wykonania zawartej z Tobą umowy lub do zrealizowania obowiązków ciążących na Administratorze. Dotyczy to takich grup odbiorców:
  • firma hostingowa na zasadzie powierzenia
  • kurierzy
  • operatorzy pocztowi
  • banki
  • operatorzy płatności: Przelewy24
  • upoważnieni pracownicy i współpracownicy, którzy korzystają z danych w celu realizacji celu działania strony

INSTAGRAM

@slub_marzen.pl